Brzes handel w Oferteo.pl

Skup Katalizatorów

 

Tel: 502 159 320

Złomowanie pojazdów

 

AUTO-RECYKLING

Janmatk-auto

Recykling jest to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

W momencie oddawania samochodu na złom właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu:

 • Dowód Osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

 • Dowód Rejestracyjny Pojazdu,

 • Kartę Pojazdu, jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

 • W przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np:

 • Umowy kupna-sprzedaży potwierdzona w Urzędzie Skarbowym - w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela)

 • Faktury

 • Aktu darowizny

 • Odpisu wyroku sądu

 • Pokwitowanie z policji (w przypadku gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez dany Wydział Komunikacji

 • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (Wpis do Ewidencji lub KRS), oraz Upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu

 • W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebujemy Aktu Zgonu oraz Odpis Postanowienia Sądowego o stwierdzenie nabycia spadku

Naszym obowiązkiem jest wówczas:

 • Unieważnienie Dowodu Rejestracyjnego, Karty Pojazdu oraz Tablic Rejestracyjnych,

 • Wydanie Ci Zaświadczenia o Demontażu Pojazdu wraz z oświadczeniem, że unieważnił wspomniane dokumenty,

 • Jeśli pojazd był niekompletny, wydanie Zaświadczenia o Przyjęciu Niekompletnego Pojazdu,

 • Wysłanie w ciągu siedmiu dni egzemplarza Zaświadczenia o Demontażu Samochodu do Wydziału Komunikacji Urzędu Gminy, w którym ostatnio Twój samochód był zarejestrowany.

Złomowanie pojazdów

www.skup-autpoznan.pl     Złomowanie- Kasacja-Skup Aut     Pomoc Drogowa        

Serwis Samochodowy   Mobilny Warsztat  Mechanika Elektryka Samochodowa  Stacja Obsługi Samochodów 

Tel:+48601818917         Poznań ul.Poleska 2 60-602 Poznań

Tel: 518-027-635             Poznań ul.Sw Wawrzynca 39 60-677 Poznań

                                            Zgłoszenia Przyjmujemy 24h na dobę